O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O13 ระเบียบครูโรงเรียนบ้านปรือใหญ่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 275.45 KB
O13 คู่มือการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านปรือใหญ่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 764.87 KB
O13 คู่มือกลุ่มบริหารการทั่วไป โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 723.6 KB
O13 คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 800.45 KB
O13 คู่มือบริหารงบประมาณ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 754.17 KB