O10 แผนดำเนินงานประจำปี
หน้าปก
บทที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 270.45 KB
บทที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 468.81 KB
บทที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.24 KB
บทที่ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 336.79 KB
โครงการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.65 KB
โครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.16 KB
โครงการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
โครงการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 907.12 KB
การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.07 KB
คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.94 KB
ปกหลัง